13 Июля 2018

Ақпараттық хабарлама

«Назар аударыңыз, сауда-саттық! «Қала маңындағы тасымал» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Қоғам) саны 50,9886 тонна металл сынықтарын, қара және түрлі-түсті металл қалдықтарын (бұдан әрі-метал сынығы) сату жөнінде электрон сауда-саттық жүргізу туралы хабарлайды.
Мүліктің түрі: Металл сынығы. Орналасқан жері: Станция Қарағанды Жолаушы,Қарағанды Сұрыптау, Екібастұз, Алматы, Орал,Қостанай, Шу Ақтөбе. Электрон сауда-саттығы 2018 жылдың 27 шілдесінде сағат 12-00 өтеді.
Металл сынығының бастапқы лот бағасы металл сынығының алғашқы бағасы 3 015 253,2 теңгені құрайды.
Кепілдікті жарна металл сынығының алғышқы бағасынан 15% құрайды.(452 287,98теңге).
Кепілдікті жарна мына есеп шотына енгізіледі: БСН 050540004455, ЖСК KZ529261501102032004, «Казкоммерцбанк» АҚ, БИК KZKOKZKX (кепілдік бағаның мөлшеріне банк қызметтерінің төлемі кірмейді).
ҚР заңңамасымен бекітілген тәртіпте Металл сынығын жинау, сақтау, өндеу және оны сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаның сауда-саттыққа қатысуына болады.
Сауда-саттықтың шарты болып металл сынықтарын, қара және түрлі-түсті металл қалдықтарын (бұдан әрі-метал сынығы) өз күшімен алып кету саналады.
Сауда-саттыққа қатысушылардың тіркеуі веб-порталдың реестірінде хабарлама жарияланған күннен www.gosreestr.kz веб-портал реестірінде жүргізіледі және сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.
Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:
8 (7172) 600-283 және мекенжайы: www.gosreestr.kz «Ақпараттық есеп орталығы» АҚ мемлекеттік мүлік веб-порталдың реестірі.


Информационное сообщение

Внимание, торги! Акционерное общество «Пригородные перевозки» (далее-Общество) сообщает о проведении электронных торгов по продаже лома и отходов черных и цветных металлов (далее - Металлолом) в количестве 50,9886 тонн.
Вид имущества: Металлолом. Место нахождения – Станция Караганда-Пассажирская, Караганда-Сортировочная, Экибастуз, Алматы, Уральск, Костанай, Шу, Актюбе.
Электронные торги состоятся в 12-00 часов 27 июля 2018 года.
Стартовая  цена лота по Металлолому составляет 3 015 253,2 тенге.
Гарантийный взнос составляет 15%  от начальной цены Металлолома в размере 452 287,98 тенге.
Гарантийный взнос  вносится на расчетный счет:  БИН 050540004455, ИИК KZ529261501102032004, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по сбору, хранению, переработке и реализации Металлолома в порядке, установленном законодательством РК.  
Условиями конкурса является самовывоз лома и отходов черных и цветных металлов.
Регистрация участников торгов производится на веб-портале реестра www.gosreestr.kz со дня публикации извещения на веб-портале реестра и заканчивается за два часа до начало торгов.
    Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 600-283 и на веб-портале реестра государственного имущества АО «Информационно – учетный центр»  по адресу www.gosreestr.kz».


Вернуться к списку