Информационное сообщение о продаже имущества (Вагоны дизель - поезда ДР-1А)

19 Февраля 2018

Ақпараттық хабарлама

«Назар аударыңыз, сауда-саттық! «Қала маңындағы тасымал» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Қоғам) www.gosreestr.kz. реестр веб-портал сайтында Мүлікті сату жөнінде электрон сауда-саттық жүргізу туралы хабарлайды. Сауда-саттыққа қойылады:
Мүліктің түрі: Вагон дизель - ДР-1А пойыз. Орналасқан жері – Түркістан.  
Электрон сауда-саттығы 2018 жылдың 2 наурызында сағат 12-00 болады.
Кепілдікті жарна Мүліктің бастапқы бағасынан 15% құрайды (1 104 750 теңге). ҚҚС есебімен бастапқы бағасы 7 365 000 теңге.
Кепілдікті жарна мына есеп шотына енгізіледі: БСН 050540004455, ЖСК KZ529261501102032004, «Казкоммерцбанк» АҚ, БИК KZKOKZKX (кепілдік бағаның мөлшеріне банк қызметтерінің төлемі кірмейді).
Өткізу шарты: 1.Мүлікті өткізу туралы шарт жасалғаннан күннен бастап (енгізілген 15% кепілдік жарна есебімен) ағымдағы 10 банктік күн ішінде    100% алдын ала төлем жүргізу;
2.Шарт жасалғаннан күннен бастап ағымдағы 30 күнтізбелік күн ішінде мүліктің нақты орналасқан жерінен өзі тасымалдау және барлық шығындарды Сатып алушы көтереді.  
Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары сауда-саттыққа қатыса алады.
Сауда-саттыққа қатысушылардың тіркеуі веб-порталдың реестірінде хабарлама жарияланған күннен www.gosreestr.kz веб-портал реестірінде жүргізіледі және сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.
Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:
8 (7172) 600-283 және мекенжайы: www.gosreestr.kz «Ақпараттық есеп орталығы» АҚ мемлекеттік мүлік веб-порталдың реестірі.Информационное сообщение

Внимание, торги! Акционерное общество «Пригородные перевозки» (далее-Общество) сообщает о проведении электронных торгов по продаже Имущества на веб-портале реестра www.gosreestr.kz. На торги выставляется следующее Имущество:
Вид имущества: Вагоны дизель - поезда ДР-1А. Место дислокации - Туркистан.  
Электронные торги состоятся в 12-00 часов 2 марта 2018 года.
Гарантийный взнос составляет 15% от стартовой цены каждого лота (1 104 750 тенге). Стартовая цена с НДС 7 365 000 тенге.
Гарантийный взнос  вносится на расчетный счет:  БИН 050540004455, ИИК KZ529261501102032004, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).
Условия реализации: 1.Предварительная оплата 100% в течении 10 банковских дней с даты заключения договора о реализации Имущества (с учетом внесенного 15% гарантийного взноса);
2.Вывоз Имущества с фактического места нахождения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора и все расходы за счет Покупателя.  
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица Республики Казахстан.    
Регистрация участников торгов производится на веб-портале реестра www.gosreestr.kz со дня публикации извещения на веб-портале реестра и заканчивается за два часа до начала торгов.
    Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 600-283 и на веб-портале реестра государственного имущества АО «Информационно – учетный центр»  по адресу www.gosreestr.kz».  

Вернуться к списку